Harta Interactiva Muzeu

Harta Interactiva Muzeu
Foișorul de pază Școala Slobodă Obștească Bolnița Secția de istorie Conacul familiei Golescu Secția de etnografie Baia turcească Turn apărare Parc Loc de joacă și tiroliană Terasa Cort rustic Toaleta Conac de deal din Curtișoara Gospodăria pomicolă din Topana Gospodăria viticolă din Glodeni Gospodăria viticolă din Drăgășani Gospodăria Davidești-Vulturești Gospodăria pomicolă din Scornicești Gospodăria pomicolă din Cuca Gospodăria viticolă din Ștefănești Gospodăria de dogar din Stănești Gospodăria pomicolă din Jugur Sectorul specializat de linguri si teascuri Gospodăria pomi-viticolă din Bălești Biserica din Cotmeana Gospodăria pomicolă din Isverna Bordeiul din Puțuri-Castranova Primăria din Hârsești Gospodăria viticolă din Dobridor Gospodăria pomicolă din Făget Gospodăria pomi-viticolă din Almaș Moară Gospodăria pomicolă din Giulești Gospodărie pomicolă din Sălciua Gospodărie pomicolă din Sarmizegetusa Gospodărie viticolă din Ighiel Gospodăriile pomi-viticole din Paloș Atelierul de olar Popicaria Gospodăria viticolă din Jariștea Loc de joacă Școala sătească din Comănești Gospodăria pomicolă din Moeciu Gospodăria pomicolă din Valea Lungă-Gorgota Gospodăria viticolă din Tătărăștii de Jos Gospodăria pomicolă din Chiojdu Gospodăria viticolă din Vălenii de Munte Han de răscruce din Posești Gospodăria viticolă din Ostrov Fierăria Parc hipic Gospodăria viticolă din Zăpodeni (podgoria Huși) Gospodăria pomicolă din Rădășeni Gospodăria din Lunca Ilvei

Foișorul de pază

1 Foișorul de pază

Intrarea în Muzeul Golești se face prin foișorul de pază, din care slujitorii supravegheau curtea boierească și împrejurimile acesteia. În caz de pericol, atac armat sau foc, aceștia dădeau alarma. Datorită acestei poziții strategice, foișorul a fost ales de Tudor Vladimirescu ca loc de popas în primăvara anului 1821. Aici a fost prins și arestat de către eteriști și, de aici, a plecat pe ultimul lui drum, spre Târgoviște. Iatagane , pistoale, flinte, costume din epocă,steagul oștirii lui Tudor Vladimirescu și ușa masivă a casei lui pot fi văzute aici. Din foișor se dezvăluie vizitatorului cea mai frumoasă imagine panoramică a conacului Golești.

1 The Watching Tower

The entrance to the Golești Museum is through the guard-gate, from which the servants oversaw the boyar court and its surroundings. In the event of danger, armed attack or fire, they were sounding the alarm. Due to this strategic position, the watchtower was chosen by Tudor Vladimirescu as a stopover place in the spring of 1821. Here he was captured and arrested by the Eterists and hence left on his last road to Târgoviște. Yataghans, pistols, muskets, ancient costumes, the flag of Tudor Vladimirescu's army and the massive door of his house can be seen here. From the watchtower reveals to the visitor the most beautiful panoramic view of the Goleşti Mansion.

Școala Slobodă Obștească

2 Școala Slobodă Obștească

A fost înființată de banul Radu Golescu pentru copiii din sat dornici să învețe carte în limba română și a funcționat până în 1821, apoi a fost redeschisă de către Dinicu Golescu între 1826-1830. Expoziția evocă acea atmosferă școlară din opera lui Ion Creangă: ceasloave vechi, cu scriere chirilică, catedra de la care au predat Ion Heliade Rădulescu și Aaron Florian, băncile în care școlarii, fete și băieți deopotrivă, trudeau să învețe slovele, „Sfântul Nicolae” (nuiaua) care corija comportamentele și lipsa de entuziasm la învățătură.

2 Free Public School

It was founded by the Ban (noble) Radu Golescu for the village children eager to learn in Romanian and worked until 1821, then was reopened by Dinicu Golescu between 1826-1830. The exhibition evokes that school atmosphere in the work of Ion Creanga: old tomes with Cyrillic writing, the teacher’s desk from which Ion Heliade Rădulescu and Aaron Florian lectured, the desks where the schoolchildren, girls and boys alike, were trying to learn the words, „St. Nicholas” (the rod) that drove behavior and lack of enthusiasm for learning.

Bolnița

3 Bolnița

Aflată la intrarea în curtea boierească, la stânga foișorului, bolnița era locul în care bolnavii și bătrânii erau îngrijiți de către stăpânii locului. Infirmeria din curtea Goleștilor a fost deschisă la inițiativa marelui ban Radu Golescu.

3 The Infirmary

Located at the entrance to the boyar's courtyard, to the left of the foyer, the infirmary was the place where the sick and the elderly were cared by the masters of the place. The Infirmary in the Golescus Court was opened at the initiative of the big Ban Radu Golescu.

Secția de istorie

4 Secția de istorie

În curtea conacului, pe partea stângă cum te uiți dinspre foișorul de pază, vezi o clădire mare, lungă, cu multe uși. Pe vremea când familia Golescu locuia la conac, aici erau camerele pentru oaspeți. Astăzi este o expoziție dedicată rolului istoric jucat de familia Golescu. Săbii și pistoale, cercei și paftale orientale, obiecte de decor și veselă, mobilier, cărți, medalii și acte ale Goleștilor vă dezvăluie universul unei familii fascinante.

4 The History Department

In the mansion yard, on the left side as you look out from the watchtower, you see a large, long, multi-door building. At the time the Golescu family lived at the mansion, here there were the guest rooms. Today it is an exhibition dedicated to the historical role played by the Golescu family. Swords and guns, Oriental earrings and buckles, decorative items and dishware, furniture, books, medals and documents from Golescus reveals the universe of a fascinating family.

Conacul familiei Golescu

5 Conacul familiei Golescu

Construit în 1639/1640 de către Vișa din Golești și soțul său, Stroe Leurdeanu, conacul este inima muzeului. Expoziția din interior reconstituie cadrul familial al boierilor Golești de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la începutul secolului al XX-lea. Aici vă dau întâlnire boierii epocii fanariote, îmbrăcați cu caftan și ișlic, revoluționarii de la 1848 care au creat România modernă, Zinca Golescu - model de frumusețe, eleganță și educație pentru doamnele secolului al XIX-lea, Carol Davila – francezul care a creat sistemul medical al țării noastre. Tronul celor patru regi ai României și biroul lui Carol I sunt expuse în conac. Expoziția organizată în beciul casei prezintă lupta descendenților familiei în Primul Război Mondial.

5 The Golescu Manor House

Built in 1639/1640 by Vișa of Golesti and her husband, Stroe Leurdeanu, the mansion is the heart of the museum. The interior exhibition reconstructs the family environment of the Goleşti boyars from the end of the 18th century to the beginning of the 20th century. This is where you can meet the boyars of the Phanariot era, dressed in caftan, with big fur hats , the revolutionaries from 1848 who created modern Romania, Zinca Golescu - model of beauty, elegance and education for the 19th century ladies, Carol Davila - the French who created the medical system of our country. The throne of the four kings of Romania and the office of Carol I are displayed in the mansion. The exhibition organized in the cellar of the house shows the struggle of the family descendants in the First World War.

Secția de etnografie

6 Secția de etnografie

În spatele conacului, într-un alt șir de odăi micuțe dar numeroase, munceau și locuiau servitorii familiei. Astăzi, aici, spațiul este folosit pentru etalarea expozițiilor temporare ale muzeului. Numeroase surprize îi așteaptă pe vizitatorii curioși.

6 The Ethnography Section

Behind the mansion, in another row of small, but numerous rooms, the servants of the family worked and lived. Today, here, the space is used to display the museum's temporary exhibitions. Numerous surprises await curious visitors.

Baia turcească

7 Baia turcească

Construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea, baia avea ca model hamam-urile din Imperiul otoman formate din două încăperi: o cameră rece (soğukluk în turcă, frigidarium în latină) și o alta cu aburi fierbinți (sıcaklık sau hararet în turcă, caldarium în latină). Din construcția inițială a băii de la Golești s-a păstrat doar cea de-a doua cameră și vatra unde se făcea focul.

7 The Turkish Bath

Built at the end of the eighteenth century, the bathroom was shaped after the model of the Ottoman Empire hammam, consisting of two rooms: a cold room (soğukluk in Turkish, frigidarium in Latin) and another one with hot steam (sıcaklık or hararet in Turkish, caldarium in Latin). From the original construction of the Goleşti bath, only the second room and the hearth where the fire was made were preserved.

Turn apărare

8 Turn apărare

8 The Tower Defense

Parc

9 Parc

Proiectat și făurit de Alexandru, fiul cel mai mic al lui Dinicu Golescu, parcul conacului încântă prin arborii seculari, florile minunate și pomii fructiferi. Un mic lac peste care se arcuiește un pod de lemn completează atmosfera romantică a locului. El oferă spațiu de odihnă, relaxare și meditație pentru vizitatorii muzeului. Pentru micii vizitatori este un spațiu al descoperirii și al aventurii, al contactului cu natura. Caii, poneii, locul de joacă, tiroliana și terasa sunt aici pentru dumneavoastră.

9 The Park

Designed and built by Alexandru, the youngest son of Dinicu Golescu, the mansion park enchants through the secular trees, lovely flowers and fruit trees. A small lake over which an arched wooden bridge completes the romantic atmosphere of the place. It provides space for rest, relaxation and meditation for the museum visitors. For the young visitors it is a space of discovery and adventure, of contact with nature. The horses, ponies, playground, zip-line and terrace are here for you.

Loc de joacă și tiroliană

10 Loc de joacă și tiroliană

10 The playground and the tyrolean

Terasa

11 Terasa

Dacă vrei să te răcorești cu un suc natural sau o înghețată, să bei o cafea cremoasă, să mănânci delicioase gogoși tradiționale sau să te odihnești și să te bucuri de natură, atunci terasa este locul ideal.

11 Terrace

If you want to cool yourself with a natural juice or ice cream, drink some creamy coffee, eat delicious traditional donuts or rest and enjoy the nature, then the terrace is the ideal place.

Cort rustic

12 Cort rustic

12 Rustic Tent

Toaleta

13 Toaleta

13 WC

Conac de deal din Curtișoara

14 Conac de deal din Curtișoara

În pivniță erau adăpostite butoaiele cu vin, uneltele și instrumentele folosite la culesul viței de viei și la prelucrarea strugurilor. Trecătorul căruia i se făcea sete pe drum sau călătorul care avea nevoie de adăpost găsea întotdeauna ușa deschisă și o ulcică pentru vin pe măsuța cu trei picioare.

14 Manor house from Curtişoara

The wine barrels, tools and tools used to harvest vineyards and grapes were housed in the cellar. The passer-by was thirsty on the road, or the traveler who needed the shelter always found the open door and a wine jar on the three-legged table.

Gospodăria pomicolă din Topana

15 Gospodăria pomicolă din Topana

Cum intri în muzeul în aer liber, pe partea dreaptă, după troiță, se ițește din iarbă și flori, o casă ca din basme: mică, discretă, sfătoasă. Aștepți să iți iasă Sfânta Vineri în prag și să te întrebe: ce cați prin coclaurii ăștia, călătorule?

15 Fruit-growing household from Topana

As you enter the open-air museum, on the right side, behind the tail, you get out of grass and flowers, a fairy-tale house: small, discreet, haughty. Expect to bring Holy Friday to come out and ask yourself, what are you looking here, traveler?

Gospodăria viticolă din Glodeni

16 Gospodăria viticolă din Glodeni

Martoră a Revoluției de la 1848, această casă cu pimniță și etaj este o bijuterie a arhitecturii populare românești. Păzită de 172 de ani de către șarpele casei gravat în parapetul prispei, casa din Glodeni este asemenea lui Nea Mărin, olteanul isteț și șugubăț căruia i-a dat viață Amza Pellea.

16 Vineyard household from Glodeni

Witness of the Revolution of 1848, this stone-paved house is a jewel of the Romanian folk architecture. Guarded for 172 years by the serpent of the house engraved in the parapet of the porch, the house in Glodeni is like Nea Mărin, the smart and crooked Oltenian who gave life to Amza Pellea.

Gospodăria viticolă din Drăgășani

17 Gospodăria viticolă din Drăgășani

Casa, din zona de podgorie Drăgășani, datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea. A fost casa unei modeste familii de viticultori. Două încăperi mici, bucătăria și odaia de locuit, adăposteau familia, iar la parter, în pimniță, erau depozitate butoaiele de vin și țuică, legumele și fructele. Gospodăria are pârleaz, adică o trecătoare peste gard făcută din scânduri așezate orizontal pe niște stâlpi. Noaptea, când sus pe cer se aprindeau stelele, în sat, se aprindeau inimile tinere pe la pârleazuri, loc de întâlnire pentru cei ce se iubeau.

17 Vineyard household from Drăgăşani

The house in the Drăgăşani vineyard area dates from the first half of the 19th century. It was the home of a modest family of viticulturists. Two small rooms, the kitchen and the living room, sheltered the family, and on the ground floor in the pond stood barrels of wine and brandy, vegetables and fruits. The household is spinning, that is, a fence over the fence made of planks placed horizontally on pillars. At night, when the stars were lit up in the sky, the young hearts lit up in the streets, a meeting place for those who loved it.

Gospodăria Davidești-Vulturești

18 Gospodăria pomicolă din Davidești-Vulturești

În gospodăria de Davidești-Vulturești vezi două case, ca într-o reuniune de familie unde bătrânii și tinerii stau laolaltă. Cea de Vulturești, cea mai bătrână, are parterul din piatră de râu și sala cu pălimar de lemn, pe când cea mai tânără s-a gătit cu tencuială, stâlpi cu capiteluri din zidărie la sală și mai multe ferestre, ca să privească spre lume cu mai mulți ochi.

18 Fruit-growing household from Davideşti-Vultureşti

In the household of Davideşti-Vultureşti see two houses, as in a family reunion where elders and young people sit together. The Vulture's, the oldest, has the river stone staircase and the wood-paneled room, while the youngest one cooked with plaster, pylons with masonry caps in the hall and several windows to look at the world with more many eyes.

Gospodăria pomicolă din Scornicești

19 Gospodăria pomicolă din Scornicești

Casă veche și bine rânduită, înconjurată de o gospodărie chivernisită cu povarnă, pătul și două magazii povestește viața din Olt, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

19 Fruit-growing household from Scorniceşti

An old and well-appointed house, surrounded by a chick-drenched house, the pâté and two storehouses tell the life of Olt from the second half of the 19th century.

Gospodăria pomicolă din Cuca

20 Gospodăria pomicolă din Cuca

Casă serioasă, severă, ca toți oamenii de sub munte, privește, prin cele două ochiuri de geam, la acareturile din curte, dar și peste gard la cei care trec pe drum, pe la răscruce. „Tălpile” casei sunt copaci seculari care susțin întreaga greutate a construcției.

20 Fruit-growing household from Cuca

A serious, severe house, like all the people under the mountain, looks through the two windows of glass, in the courtyard huts, but also over the fence to those who cross the road at the crossroads. The „feet” of the house are secular trees that sustain the entire weight of the building.

Gospodăria viticolă din Ștefănești

21 Gospodăria viticolă din Ștefănești

Casa tipică zonei etnografice Muscel, a fost construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, se remarcă prin aspectul de construcţie întărită (tip culă ţărănească): la parter, pimniţa construită din cărămidă şi piatră de râu este închisă cu o uşă masivă de stejar, iar la etaj era locuința familiei compusă din două camere. Alături de casă se află o pimniță, cea mai veche construcție din muzeu, datată 1708.

21 Vineyard household from Ştefaneşti

The typical house of the Muscel ethnographic area, built in the first half of the 19th century, is distinguished by the construction of a reinforced construction (peasant cave): on the ground floor, the stone built of brick and river stone is closed with a massive door oak, and upstairs was the house of the two-room family. Next to the house is a stone pavilion, the oldest museum building, dated 1708.

Gospodăria de dogar din Stănești

22 Gospodăria de dogar din Stănești

Meșteri iscusiți, dogarii erau căutați și respectați, căci produsele lor (butoaie, dar și alte vase din doage) făceau parte din orice gospodărie. Casa de dogar este construită din lemn și tencuită, și avea alături atelierul.

22 Dogar household from Stăneşti

Crafty craftsmen, dogars were sought and respected, for their products (barrels and other dogar vessels) were part of any household. The Dogar House is made of wood and plastered and was next to the workshop.

Gospodăria pomicolă din Jugur

23 Gospodăria pomicolă din Jugur

Casă din zona submontană a fostului județ Muscel, cu plantații de pomi fructiferi, a fost construită la începutul secolului al XIX-lea. Este o construcție mai rar întâlnită, având sală suspendată, pe două laturi. Când gospodarul deschidea ușa pimniței din piatră simțea un miros de fructe uscate și de distilate din fructe.

23 Fruit-growing household from Jugur

A house in the sub-mountainous area of ​​the former Muscel County, with fruit trees, was built at the beginning of the 19th century. It is a rarer building, having a suspended room on two sides. When the farmer opened the rock stone door, he felt a scent of dried fruit and distilled fruit.

Sectorul specializat de linguri si teascuri

24 Sectorul specializat de linguri si teascuri

Linuri, teascuri și butoaie vechi de 200 de ani sunt expuse alături de casa dogarului. Teascurile sunt instrumente mecanice pentru extragerea mustului din boabele de struguri, pe când linurile, mult mai simple, presupuneau o acțiune directă a viticultorilor, respectiv călcarea strugurilor cu picioarele. În funcție de tradițiile fiecărei zone etnografice, fie fecioarele, fie feciorii erau lăsați sa se urce în lin și să zdrobească strugurii.

24 Specialized spoon and press sector

Lines, presses and barrels of 200 years old are displayed next to the dogar's house. The presses are mechanical tools for extracting grape must from grape, while the much simpler lines imply direct action by the viticulturists, namely the grapes with the legs. Depending on the traditions of each ethnographic area, either the virgins or the virgins were allowed to climb smoothly and crush the grapes.

Gospodăria pomi-viticolă din Bălești

25 Gospodăria pomi-viticolă din Bălești

Locuința se distinge prin grație, fiind asemenea unei fete frumoase și sfioase care se întrevede dincolo de gard, printre iasomie și margaretele galbene. Decorațiile antropomorfe ale pălimarului prispei și ale acoperișului (hora fetelor) se regăsesc în ceramica de Cucuteni (mileniul VI î. Ch.).

25 Vineyard and fruit-growing household from Băleşti

The home is distinguished by grace, being like a beautiful and joyful girl who can see beyond the fence, among the jasmine and the yellow daisies. The anthropomorphic decorations of the bow and the roof (the girls' mountain) are found in the Cucuteni ceramics (6th millennium BC).

Biserica din Cotmeana

26 Biserica din Cotmeana

Construită la 1814, pe un deal care cobora lin spre apa Cotmenei, biserica a fost ridicată de Drăguț postelnicul, moldovean cu spirit întreprinzător ajuns pe plaiuri muntenești. Ea este puntea de legătură a omului cu Dumnezeu, este poarta noastră, a muritorilor, către cer. Mutată și reconstruită în Muzeul Golești în 1971, biserica vă așteaptă să-i treceți pragul.

26 Cotmeana Church

Built in 1814, on a hill that descends smoothly to the water of Cotmen, the church was raised by the Cute, Moldavian Entrepreneur who reached the Wallachian Plain. It is the bridge of man with God, our gate of mortals, to heaven. Moved and rebuilt in the Golesti Museum in 1971, the church is waiting for you to cross the threshold.

Gospodăria pomicolă din Isverna

27 Gospodăria pomicolă din Isverna

Construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea, această locuință se aseamănă unei cule, patru guri de foc fiind făurite în bârnele masive din stejar. Casa masivă, bogat decorată și utilată a fost locuită de familia unui preot. Are o umblătoare sau ieșitoare, adică loc pentru trebuințele fiziologice, care a fost construită în prelungirea sălii, pe latura de nord.

27 Fruit-growing household from Isverna

Built in the first half of the nineteenth century, this dwelling resembles a stack, four fireplaces being built in massive oak beams. The massive, richly decorated and equipped house was inhabited by a priest's family. It has a walker or exits, ie a place for physiological needs, which was built in the extension of the hall on the north side.

Bordeiul din Puțuri-Castranova

28 Bordeiul din Puțuri-Castranova

Bordeiul este unul dintre cele mai vechi tipuri de locuințe permanente folosite de oameni de-a lungul istoriei. Catalogat, subevaluat și denigrat drept „primitiv”, bordeiul s-a dovedit a fi cea mai eficientă casă energetic din întreaga noastră istorie premodernă.

28 The hut from Puţuri-Castranova

The hut is one of the oldest types of permanent homes used by people throughout history. Cataloged, undervalued and denigrated as „primitive”, the hut was proven to be the most energy-efficient home in our entire premodern history.

Primăria din Hârsești

29 Primăria din Hârsești

Donată în 2008 de către primăria comunei Hârsești, această construcție de la începutul veacului XX (1910-1911) evocă lumea rurală aflată în plin proces de modernizare. Camerele din faţă erau ale primarului şi secretarului/notarului, iar în cele din spate își aveau sediul registrul agricol şi contabilul. În hol, exista o hartă a României şi una a județului Argeş, avizierul, măsuţa cu scaun a poliţistului şi una-două bănci pentru aşteptare, unde, parcă l-am zări pe Moromete, venit să-și amâne plata foncirii.

29 Hărseşti Hall

Donated in 2008 by the municipality of Hârseşti commune, this construction from the beginning of the 20th century (1910-1911) evokes the rural world in the process of modernization. The front chambers were the mayor and the secretary / notary, and behind them were the agricultural register and the accountant. In the lobby, there is a map of Romania, one of Arges County, the adviser, the policeman chair and one or two waiting banks, where, as if I saw Moromete, he came to postpone the payment of the bill.

Gospodăria viticolă din Dobridor

30 Gospodăria viticolă din Dobridor

Casa cu fundație de piatră, construită din bârne masive de stejar, vă întâmpină cu un foișor plin de mușcate înflorite.

30 The vineyard farm from Dobridor

A stone-built house, made of massive oak beams, welcomes you with a summer house full of bloomed geraniums.

Gospodăria pomicolă din Făget

31 Gospodăria pomicolă din Făget

Casa lui moș Teodor din comuna Traian Vuia este mare, cu acareturi bogate, dispuse pe toate laturile gospodăriei. Dacă privim în sus, pe hornul mare al vetrei, vedem cârlige de care iarna gospodarii atârnau cârnații și slănina pentru a se afuma. De când locuința a fost mutată la Golești, bucate gustoase nu s-au mai văzut atârnând acolo, dar primăvara și vara în vârful aceluiași coș își fac cuib berzele aducătoare de noroc.

31 Fruit-growing household from Făget

The house of Teodor from Traian Vuia commune is large, with rich features, arranged on all sides of the house. If we look up, on the big chimney, we see hooks that winter hogs hanging sausages and bacon to smoke. Since the house was moved to Golesti, tasty dishes have never been seen hanging there, but spring and summer at the top of the same basket make nests good luck.

Gospodăria pomi-viticolă din Almaș

32 Gospodăria pomi-viticolă din Almaș

Casa din zona etnografică Arad, cea mai veche locuință din Secția Aer Liber a fost construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea pe un deal, lângă o pădure de cireşi sălbatici şi adusă ulterior în centrul satului odată cu tragerea la linie impusă de stăpânii austrieci. Sub scara de la intrare a fost îngropată o potcoavă ca să fie cu noroc, iar între bârnele casei au fost puși bănuți pentru a atrage prosperitatea și bogăția.

32 Vineyard and fruit-growing household from Almaş

The house in the ethnographic area of ​​Arad, the oldest open air dwelling, was built at the end of the 18th century on a hill near a forest of wild cherry trees and later brought to the center of the village along with a line drawn by Austrian masters. A horseshoe was buried beneath the ladder to be lucky, and among the beams of the house were pledged to attract prosperity and wealth.

Moară

33 Moară

33 Mill

Gospodăria pomicolă din Giulești

34 Gospodăria pomicolă din Giulești

Gospodăria mare, de oameni mândri și gospodari, urmași ai dacilor liberi de odinioară, a fost construită spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Casa cu două camere și două cămări, are acoperișul înalt, pentru a nu lăsa zăpada să se acumuleze. Fumul cuptorului masiv era direcționat sub acoperiș, acolo unde învelea ca o mângâiere bucatele preparate cu hărnicie de gospodari: cărnuri afumate, slănină și cârnați.

34 Fruit-growing household from Giuleşti

The great household, proud people and households, descendants of the former Dacians of the past, was built towards the end of the nineteenth century. The two-room house and two chambers have a tall roof to prevent snow from accumulating. The smoke of the massive furnace was directed under the roof, where the dishes cooked by households: smoked meats, bacon and sausages were teeming.

Gospodărie pomicolă din Sălciua

35 Gospodărie pomicolă din Sălciua (Valea Arieşului)

Construită în 1884, casa din Sălciua a fost locuită de familia de mocani Buză. Mocanii nu sunt moți, cele două grupuri diferențiindu-se în timp. Mocanii sunt mai sinceri și mai deschiși, mai veseli la petreceri și mai puțin crânceni când sunt mânioși. Și unii și alții au conștiințele curate precum hainele din lână albă pe care le poartă, afirma în 1928 scriitorul Ioan Rusu Abrudanu. Toți mocanii își construiau casele și anexele (grajduri, șuri) din bârne de fag sau brad, încununându-le cu monumentale acoperișuri din paie.

35 Fruit-growing household from Sălciua (Valea Arieşului)

Built in 1884, the house in Salciua was inhabited by the Buza family. Mocans are not motifs, the two groups differing in time. Mocans are more sincere and more open, cheerful at parties and less obstinate when they are angry. And one and the other have clean consciences like the white wool cloth they wear, in 1928 writer Ioan Rusu Abrudanu said. All Mocans built their houses and annexes (stables, sheds) of beech or fir beams, crowning them with monumental straw roofs.

Gospodărie pomicolă din Sarmizegetusa

36 Gospodărie pomicolă din Sarmizegetusa (Hațeg)

Casa din Sarmizegetusa a fost adusă în Muzeul Golești dintr-un spațiu mitic, ai cărui munți maiestuoși au fost martori la confruntarea dintre două seminții mândre și viteze (daci și romani) și apoi, după ce sunetul încleștării s-a pierdut în pădurile nesfârșite, la contopirea lor și la geneza unui nou neam. Accesată gospodărie este reprezentativă pentru arhitectura veche românească, în care planul dominant era cel cu două camere cu intrări separate din sală, legându-se, din acest punct de vedere, cu arhitectura zonelor din Oltenia şi Muntenia.

36 Fruit-growing household from Sarmizegetusa (Heţeg)

The house of Sarmizegetusa was brought to the Golesti Museum from a mythical place, whose majestic mountains witnessed the confrontation of two proud tribes and speeds (Dacians and Romans) and then, after the sound of clash was lost in endless forests, and to the genesis of a new generation. The accessed household is representative of the old Romanian architecture, where the dominant plan was the two-room with separate entrances from the hall, linking, from this point of view, with the architecture of the areas in Oltenia and Muntenia.

Gospodărie viticolă din Ighiel

37 Gospodărie viticolă din Ighiel

Adusă de pe dealurile abrupte și pline de verdeață din inima județului Alba, casa din satul Ighiel formată din trei camere așezate pe un beci din piatră de râu este acoperită cu paie, așezate în strat gros, asigurând izolarea termică optimă, scurgerea rapidă a precipitațiilor, dar și afumarea proviziilor din carne.

37 Vineyard from Ighiel

Taken from the steep and green hills in the heart of Alba County, the house in the three-chambered village of Ighiel placed on a river stone cellar is covered with straw, laid in a thick layer, ensuring optimal thermal insulation, rapid precipitation, but also smoking of meat supplies.

Gospodăriile pomi-viticole din Paloș

38 Gospodăriile pomi-viticole din Paloș

În Muzeul Golești se află în proces de reconstrucție două case strămutate din zona pomi-viticolă Paloș. Familiile Lascu și Cernea au luptat pentru afirmarea drepturilor românilor din Transilvania în timpul Revoluției de la 1848 și în Primul Război Mondial. În decembrie 1918, Gheorghe Lascu și Gheorghe Cernea au călătorit cu aceeași căruță până la Alba Iulia, unde au fost martori la Marea Unire. Casa familiei Lascu se distingea prin faptul că avea și prăvălie, pe lângă agricultură, pomicultură și viticultură, familia ocupându-se și cu comercializarea de bunuri. Gheorghe Cernea a activat ca folclorist, a cules și înregistrat numeroase capodopere ale folclorului românesc din Transilvania.

38 Vineyard and fruit-growing household from Paloş

In the Golesti Museum there are two houses moved from the Paloş vineyard in the process of reconstruction. The Lascu and Cernea families fought for affirmation of the rights of the Romanians in Transylvania during the Revolution of 1848 and the First World War. In December 1918, Gheorghe Lascu and Gheorghe Cernea traveled with the same wagon to Alba Iulia, where they witnessed the Great Union. The Lascu family house was distinguished by the fact that it had a shop, besides agriculture, fruit growing and viticulture, and the family was also involved in the sale of goods. Gheorghe Cernea has worked as a folklorist, has collected and recorded numerous masterpieces of the Romanian folklore from Transylvania.

Atelierul de olar

39 Atelierul de olar

În Muzeul Golești te poți familiariza cu un vechi meșteșug care rezistă încă în fața asalturilor modernității: olăritul. Atelierul de olar din zona Coșești (județul Argeș) este format dintr-o cameră de lucru și cuptorul de ars vase. În camera de lucru se află roata olarului, uneltele folosite la modelare și decorare, polițele pe care se așează vasele la uscat.

39 Potter workshop

In the Golesti Museum you can get acquainted with an old craft that resists the assaults of modernity: pottery. The pottery workshop in the Coşeşti area (Arges County) consists of a working room and a dishwasher. In the working room there is the potter's wheel, the tools used for modeling and decorating, the shelves where the dishes are placed on land.

Popicaria

40 Popicaria

Situată în imediata apropiere a hanului de răscruce și a locului de joacă, popicăria este destinată atât copiilor, cât și adulților. Popicele și bilele sunt din lemn, ca, de altfel, întreaga construcție. Nu se percepe nicio taxă de acces și utilizare.

40 Bowling

Located in the immediate vicinity of the crossroads and the playground, the bowling is for both children and adults. Popes and balls are made of wood, like the whole construction. There is no charge for access and use.

Gospodăria viticolă din Jariștea

41 Gospodăria viticolă din Jariștea

Gospodăria de oameni harnici, din ținutul neînfricatei babe Vrâncioaia, este compusă dintr-o casă construită în 1884 și o cramă cu două încăperi: una, tencuită cu pământ,în care se afla cazanul de distilat fructe, și o alta, din bârne de stejar, care era destinată păstrării butoaielor și uneltelor.

41 Vineyard household from Jariştea

The house of hardworking men, from the land of the fearless Vrâncioaia old woman, consists of a house built in 1884 and a cellar with two rooms: one, plastered with earth, in which there is a distillery of fruit, and another, made of oak beams , which was designed to keep drums and tools.

Loc de joacă

42 Loc de joacă

42 Playground

Școala sătească din Comănești

43 Școala sătească din Comănești

Construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, școala din Comănești se încadrează clădirilor tip „Spiru Haret”: două săli de clasă și un culoar central în al cărui capăt se afla cancelaria. Sala are pălimar traforat cu motivul bufniței, simbol al înțelepciunii. Glasurile cristaline și vesele al copiilor de astăzi, cele ferme ale profesorilor care-i însoțesc la muzeu dau viață, cu fiecare vizită, acestui spațiu.

43 School from Comăneşti

Built at the end of the 19th century, the school in Comăneşti falls into the „Spiru Haret” type buildings: two classrooms and a central aisle at the end of which the chancellery is located. The Hall has a trapped toe with the owl motif, a symbol of wisdom. The crystalline and cheerful voices of today's children, the firm testimonies of the teachers accompanying them to the museum, give life, with every visit to this space.

Gospodăria pomicolă din Moeciu

44 Gospodăria pomicolă din Moeciu

O casă cât o lume, așa este casa din satul Peștera, comuna Moeciu. O lume care s-a închis ca o fortăreață pentru a se feri de urșii și lupii care erau adevărații stăpâni ai munților, dar care palpită de viață și activitate în interiorul ocolului întărit format din locuință, anexe (grajd și magazie) și gardul cu pod pentru depozitarea fânului.

44 Fruit-growing household from Moeciu

A house as a world, so is the house in the village Peştera, Moeciu commune. A world that closed as a fortress to protect the bears and wolves who were the true masters of the mountains, but thrilling of life and activity inside the fortified detour of dwelling, annexes (stables and warehouses) and landing fence for storage hay.

Gospodăria pomicolă din Valea Lungă-Gorgota

45 Gospodăria pomicolă din Valea Lungă-Gorgota

Printre cireși și meri înfloriți se descoperă călătorului curios casa tipică zonei etnografice Dâmbovița. Ridicată în anul 1857, cu planul format din tindă caldă (avea și rol de bucătărie) şi cameră, a fost construită din gard de nuiele împletite, umplute cu pământ în amestec cu paie. Casa are prispă cu foişor şi stâlpi sculptaţi pe latura din faţă şi temelie din piatră de râu cioplită şi prinsă în mortar, cu beci semi-îngropat.

45 Fruit-growing household from Valea Lungă-Gorgota

Among the cherries and blooming apple trees, the curious traveler finds the typical house of the Dambovita ethnographic area. Built in 1857, with a plan made up of a warm (also a kitchen) and a room, it was made of woven fence, stuffed with earth mixed with straw. The house has a gazebo and pillars carved on the front side, and is grounded by river stone and carved in mortar, with semi-buried cellars.

Gospodăria viticolă din Tătărăștii de Jos

46 Gospodăria viticolă din Tătărăștii de Jos

Casa cu cerdac din Telorman i-a aparținut unui fierar, care, pe lângă meșteșugul său, se ocupa și cu pomicultura și producerea de țuică. Dintre țesăturile cu care este decorată casa, se remarcă pernele decorate cu figuri umane și care au cusute numele proprietarilor.

46 Vineyard household from Tărtărăstii de Jos

The Cerdached House in Telorman belonged to a blacksmith, who, besides his craft, was also engaged in fruit growing and the production of brandy. Among the fabrics with which the house is decorated, there are cushions decorated with human figures and sewn the names of the owners.

Gospodăria pomicolă din Chiojdu

47 Gospodăria pomicolă din Chiojdu

Cum mergi pe ulița satului etnografic de la Golești și ajungi la răscrucea cu fântână și cumpănă, vezi, dacă te uiți spre dealuri, o casă impunătore, prietenoasă și luminoasă, cu două cuci (lucarne) ca doi ochi curioși ițindu-se pe acoperiș. Este înconjurată de una dintre cele mai chivernisite gospodării din muzeu: grajd cu fânar, magazie, povarnă pentru distilat țuica, coteț pentru orătănii. Este casa care, până în 1939, a aparținut familiei de mari istorici Giurescu. La interior, camera bună ocupă jumătate din spațiul casei, iar în peretele ce desparte bucătăria de camera de locuit, se deschide o fereastră mică prin care mama, aflată lângă cuptor cu treburi, supraveghea jocul copiilor.

47 Fruit-growing household from Chiojdu

As you walk down the street of the ethnographic village of Golesti and reach the crossroads with wells and fountains, see, if you look to the hills, an imposing, friendly and bright house, with two cages (two skylights) as two curious eyes standing on the roof. It is surrounded by one of the most chivernisite households in the museum: stables with haystacks, sheds, sheds for distilled potatoes, sheds for chickens. It is the house that, until 1939, belonged to the family of great historians Giurescu. Inside, the good room occupies half the house space, and in the wall that divides the living room kitchen, a small window opens through which the mother, near the workbench, supervises the children's play.

Gospodăria viticolă din Vălenii de Munte

48 Gospodăria viticolă din Vălenii de Munte

Casa a fost construită la începutul secolului al XIX-lea, are un plan atipic și a suferit unele intervenţii în jurul anilor 1910. Remarcabilă este tehnica de construcție a temeliei prin prinderea pietrelor de râu cu pământ (zidărie uscată). Vinurile albe din zonă se remarcă prin structura echilibrată şi o bună aciditate, iar cele roșii sunt recunoscute pentru fineţe, taninuri lejere şi culoare vie.

48 Vineyard household from Vălenii de Munte

The house was built at the beginning of the nineteenth century, has an atypical plan and underwent some interventions around the 1910s. Remarkable is the technique of building the foundation by grabbing the river stones with earth (dry masonry). The white wines in the area are distinguished by balanced structure and good acidity, and the red ones are recognized for finesse, light tannins and vivid color.

Han de răscruce din Posești

49 Han de răscruce din Posești

De pe la 1860 până azi, hanul din Posești a stat mereu la răscruce de drumuri, așteptându-și mușterii cu mâncăruri gustoase, bere, țuică și vin. Pentru călătorii înstăriți hangița ținea curate două camere, pe când cei mai scăpătați dormeau în căruțe, sub coviltire. Cei cu treburi grabnice, care nu aveau timp de mas (popas), dar care doreau să-și domolească setea, legau caii de inelele de fier care se vad și azi în temelia casei, își luau halbele cu bere și se așezau pe băncile situate de-a lungul pălimarului. Așa s-a născut expresia „a bea la botul calului”.

49 Han crossroads from Posești

From 1860 until today, the inn in Poseşti has always stood at the crossroads of roads, waiting for its mussels with tasty dishes, beer, brandy and wine. For the wealthy travelers, the hangman kept two rooms clean, while the losers were sleeping in wagons, under cover. Those with quick chores who did not have time to stop, but who wanted to quench their thirst, hooked the horses with the iron rings that they see today at the foundation of the house, took their beer mugs and sat down on the benches along the sparrow. This is how the expression „drink at horse's nose” was born.

Gospodăria viticolă din Ostrov

50 Gospodăria viticolă din Ostrov

Provenită din sud-vestul Dobrogei, dintr-o zonă viticolă importantă – podgoria Ostrov – casa aflată în muzeu este atipică, ea fiind atât spațiu de locuit, cât și cârciumă. Este singura casă acoperită cu olane din muzeu. În beciul casei sunt linuri mari, asemănătoarea unor monoxile, care se transportau dintr-un loc în altul pe apă și erau folosite la storsul strugurilor.

50 Household from Ostrov

Originated from southwestern Dobrogea, from an important wine-growing area - the Ostrov vineyard, the house in the museum is atypical, being both a living space and a pub. It's the only house covered with olans in the museum. In the cellar of the house there are large lines, similar to some monoxies, which were transported from one place to another on the water and used to squeeze the grapes.

Fierăria

51 Fierăria

Nelipsită din satul tradițional românesc era fierăria, unde se reparau căruțele, se potcoveau caii și unde erau produse uneltele necesare muncii în livadă, vie sau la câmp. Vatra, foalele, nicovala, mașina de găurit, clești și ciocane de diferite dimensiuni recompun imaginea unui meșteșug care a dispărut demult sin satele românești.

51 Ironmongery

The traditional Romanian village was not the ironmongery, where wagons were repaired, horses were hatched and where the tools needed for working in the orchard, alive or field were produced. The hearth, the bells, the anvil, the drilling machine, pliers and hammers of various sizes reward the image of a craft that disappeared long ago to the Romanian villages.

Parc hipic

52 Parc hipic

52 Horse park

Gospodăria viticolă din Zăpodeni (podgoria Huși)

53 Gospodăria viticolă din Zăpodeni (podgoria Huși)

Mergând spre sud, spre Prut, peste unduitoarele dealuri ale Moldovei, ajungi la Zăpodeni, în celebra podgorie a Hușilor. Te oprești la o casă de mici dimensiuni, asemenea bojdeucii lui Creangă, care i-a aparținut învățătorului din sat. Acoperișul este făcut din mai multe straturi de snopi de stuf care sunt „țesuți” între ei, apoi „pieptănați” ca se așeze uniform și, în cele din urmă, „tunși” la capătul dinspre streașina casei.

53 Household from Zăpodeni (Huşi vineyard)

Going south towards the Prut, over the rolling hills of Moldova, you reach Zăpodeni, in the famous vineyard of Huşilor. You stop at a small house, like Creanga's battledead, which belonged to the village teacher. The roof is made of several layers of reed sheaves that are „woven” between them, then „combed” to settle evenly and finally „trim” at the end of the house's eaves.

Gospodăria pomicolă din Rădășeni

54 Gospodăria pomicolă din Rădășeni

După ce ai vizitat gospodăriile din Transilvania, pe harta României în miniatură din Muzeul Golești, poți trece, desigur, doar imaginar, munții în Bucovina, la Rădășeni, lângă Fălticeni. Dacă la exterior casele moldovenești nu sunt atât de bogat ornamentate, spațiul interior este primitor, țesăturile din lână în culori vesele și calde evocând dulcea și molcoma fire a bucovinenilor. Câte pâini, plăcinte poale în brâu și alte multe bunătăți or fi fost plămădite de cuptorul din zid (care ocupă trei sferturi din cameră!) din această gospodărie?

54 Fruit-growing household from Rădășeni

After visiting the Transylvanian households, on the miniature map of Romania in the Golesti Museum, you can, of course, only pass imaginary, the mountains in Bucovina, in Rădăşeni, near Fălticeni. If on the outside the Moldovan houses are not so richly ornamented, the interior space is welcoming, the wool fabrics in warm and warm colors evoking the sweet and mellow yarn of the Bucovinians. How many loaves of bread, waffles in your girdle and many other goodies have been leavened by the furnace in the wall (which occupies three-quarters of the room!) in this household?

Gospodăria din Lunca Ilvei

55 Gospodăria din Lunca Ilvei

Gospodăriile din această zonă a României sunt caracterizate prin dimensiunile mari ale construcțiilor, semn de bunăstare, datorată atât hărniciei locuitorilor, cât și înlesnirilor acordate de administrația imperială austriacă satelor aflate în zona de frontieră.

55 Household in the meadow

The households in this area of ​​Romania are characterized by the large dimensions of the constructions, a sign of welfare, due both to the diligence of the inhabitants and to the facilities granted by the Austrian imperial administration to the villages located in the border area.